admin on 14th Лютий 2010

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ ВИКЛАДЕНО ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕЛО, МАТЕРІАЛИ ПО СІЛЬСЬКІЙ ГЕОГРАФІЇ, ПО ІСТОРІЇ МІСЦЕВОСТІ, НА ЯКІЙ НА ЦЕЙ ЧАС РОЗТАШОВАНІ ГВІЗДІВЦІ – ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ, А ТАКОЖ ІСТОРІЮ СЕЛА ЗА ВІДОМИЙ ПЕРІОД ЙОГО ІСНУВАННЯ

Будемо вдячні за матеріали, які доможуть доповнити відоме. Очикуємо на Вашу допомогу!

У викладених в цьому розділі сайту матеріалах про історію села зазначені окремі примітки і джерела, з яких взято інформацію. Поступово опубліковані матеріали будуть змінюватися, відповідно до великого за змістом та грунтовного краєзнавчого дослідження історії села і краю, проведеного О. Кучерявим і О. Мандзяком. Результати цього дослідження увійшли до досить значної за обсягом краєзнавчої праці “Гвіздівці. Шляхами століть”, яка готується до видання.

Нижче ми представляємо Вашій увазі розділ “Джерела” з майбутньої книги. Саме ці джерела, відповідно до їх номера […] будуть помічені у текстах опублікованих у цьому розділі сайту історичних статей.

Ми не будемо зазначати їх у кожній історичній статті окремо, адже вони у різних статтях досить часто повторюються за тими ж номерами.

**************************

Друковані джерела

 1. Административный строй Кишиневской духовной семинарии по уставу 1801–14, 1867 и 1884 г. // Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1913. – № 6.
 2. Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке. (1812–1870 гг.) / АН Молдавской ССР. Институт истории. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1966.
 3. Афанасьев–Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. – Ч. 2: Очерки Днестра. – СПб., 1893.
 4. Берг Л.С. Население Бессарабии. Этнографический состав и численность. – Петроград, 1923.
 5. Бессарабский адрес–календарь на 1883 год. – Кишинев, 1882.
 6. Бессарабский адрес–календарь–ежегодник. – Кишинев, 1910. – № 1.
 7. Библиограф. Вестник литературы, науки и искусства. – СПб., 1888. – Год третий.
 8. Богайчук М.А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник–довідник. – Чернівці: «Букрек», 2005.
 9. Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і возз’єднання з Українською РСР. 1917–1941: Документи й матеріали / Ред. колегія: Гаврилюк М.Д., Фесенко І.К. та ін. – Чернівці: Обласне видавництво, 1958.
 10. Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контрреволюции в 1917 – 1920 гг. Сборник документов и материалов. – Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1967.
 11. Брысякин С.К. Культура Бессарабии: 1918–1940. – Кишинев: «Штиинца», 1978.
 12. Брысякин С.К. К вопросу об экономическом кризисе в Бессарабии (1929–1933 гг.) // Ученые записки Кишиневского государственного университета. – Том 65. – Кишинев, 1963.
 13. Будак И.Г. Общественно–политическое движение в Бессарабии в пореформенный период. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1959.
 14. Будак И.Г. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Бессарабии в пореформенный период. – Кишинев: «Молдавгиз», 1954.
 15. Будак И.Г. Революция 1905–1907 годов в Молдавии. – Кишинев: Госиздат Молдавии, 1955.
 16. Бутович В.Н. Материалы для этнографической карты Бессарабии. – Киев, 1916.
 17. Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей. – Т.1. Вып. 1.: Аарон – Гоголь. – СПб., 1900.
 18. Венгеров С.А. Русские книги. С биографическими данными об авторах и переводчиках (1708 – 1893). – Вып. XI.. – СПб., 1897.
 19. Воїни Сокирянщини часів Першої світової війни: Списки учасників Першої світової війни, які були призвані до війська в Секурянській і Романкоуцькій волостях Хотинського повіту Бессарабської губернії / Зібрав, упорядкував і зредагував О.С. Мандзяк – Інтернет, 2012. – 70 с. (Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 5.)
 20. Война России с Турцией и польскими конфедератами. С 1769 – 1744 год. Составлено, преимущественно, из неизвестных по сие время, рукописных материалов, Генерального штаба капитаном А. Петровым. – Том. 1: Год 1769. – СПб., 1866.
 21. Волости и важнейшие селения Европейской России. По данным обследования, произведенными статистическими учреждениями Министерства внутренних дел, по поручению Статистического комитета. – Вып. VIII: Губернии Новороссийской группы. – СПб.: Статистический комитет, 1886.
 22. Городецкий М.И. Поездка в Холм, Подолию и Бессарабию // Исторический вестник. Историко–литературный журнал. – Том 42. – Год одиннадцатый, декабрь. – Киев, 1890.
 23. Грекул Ф.А. Аграрные отношения в Молдавии в XVI – первой половине XVII вв. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1961.
 24. Гросул Я.С. Антикрепостная борьба крестьян Бессарабии в первой трети XIX века // Ученые записки Кишиневского государственного университета. – Т. XVI. – Киев: Издательство Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченка, 1955.
 25. Гросул Я.С. Крестьяне Бессарабии (1812–1861 гг.) / Молдав. филиал Акад. наук СССР. Институт истории, языка и литературы. – Кишинев: Госиздат Молдавии, 1956.
 26. Гросул Я.С. Крестьянская реформа 60–70–х годов XIX в. в Бессарабии. – Кишинев: Госиздат Молдавии, 1956.
 27. Гросул Я.С. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии. (1861–1905 гг.) / АН МССР. Ин–т истории. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1972.
 28. Губоглу М. Турецкий источник 1740 г. о Валахии, Молдавии и Украине // Восточные источники по истории народов Юго–Восточной и Центральной Европы. – Том 1. – Москва: «Наука», 1964.
 29. Двадцатилетие Императорского Новороссийского университета. Историческая записка и академические списки. / А.И. Маркевич. – Одесса: Экономическая типография, 1890.
 30. Державний архів Чернівецької області: Путівник. – Том 1: Фонди дорадянського періоду. – Київ, Чернівці: Державний комітет архівів України, 2006.
 31. Димитров С.Ат. Турецкие документы о состоянии Хотинской округи (нахие) в первой половине XVIII в. // Восточные источники по истории народов Юго–Восточной и Центральной Европы. – Москва: АН СССР. Институт Востоковедения, 1969. – Т. ІІ.
 32. Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии (по материалам переписей 1772–1773, 1774 и 1803 гг.). – Кишинев: «Штиинца», 1973.
 33. Дмитриенко А.А. Крестьяне Вятской губернии и выборы в I и II Государственные Думы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Пермь, 2006.
 34. Дольник А.Д. Бессарабия под властью румынских бояр (1918—1940 гг.). – Москва: Государственное издательство политической литературы, 1945.
 35. Драгнев Д.М. Гайдуки – народные мстители. Очерк истории героической борьбы молдавских гайдуков против местных и иноземных угнетателей. – Кишинев: «Штиинца», 1962.
 36. Драгнев Д.М., Советов П.В. История Молдавской ССР. – Издание третье. – Кишинев: «Лумина», 1986.
 37. Древняя культура Молдавии. – Кишинев: «Штиинца», 1974.
 38. Житарюк І.В. Математична освіта Хотинщини за часів перебування у складі царської Росії: становлення, розвиток і кадрове забезпечення // Наука, релігія, суспільство. – Донецьк, 2010. – № 4.
 39. Житарюк І. Формування системи національної освіти Буковини та Північної Бессарабії (Хотинщини) за часів перебування у складі Австрії та Царської Росії // Українознавство. – Київ, 2010. – № 3.
 40. Жуков В.И. Формирование и развитие буржуазии и пролетариата Бессарабии (1812–1900) / Отв. ред. М.П. Мунтян. – Кишинев: «Штиинца», 1932.
 41. Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально–демографические процессы). – Кишинев: «Штиинца», 1979.
 42. Зеленчук В.С., Попович Ю.В. Население Хотинского уезда XIX в. // Этнография и искусство Молдавии: Сборник статей / АН МССР. Отд. этнографии и искусствоведения; Ред. коллегия: В. С. Зеленчук (отв. ред.) и др. – Кишинев: «Штиинца», 1972.
 43. Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) /авт.–упор.: А.В. Пивовар, О.І. Пєший, К.В. Шляховий. – Київ: «Академперіодика», 2010.
 44. Зінчук М. Ерозія топоніміки // Жовтень. Щомісячний літературно–мистецький та громадсько–політичний журнал спілки письменників України. – Львів: «Каменяр», 1988. – № 8.
 45. Из бессарабских впечатлений // Современные записки. Общественно–политический и литературный журнал. – Т. XXX. – Париж, 1927.
 46. Из истории гражданской войны в СССР. – Т. 2. – Москва: «Советская Россия», 1961.
 47. Известия Церковно–археологического общества при Киевской Духовной академии // Труды Киевской Духовной академии. – Том 1. – Киев, 1892.
 48. Историческое значение присоединения Бессарабии и Левобережного Поднестровья к России. – Кишинев: «Штиинца», 1987.
 49. История Молдавии: Документы и материалы. – Т.III: Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812–1861 гг.): Сборник документов. Ч.1. / Сост.: И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Под ред. Я.С. Гросула, действ. чл. Акад. наук МССР. – Кишинев: «Штиинца», 1962.
 50. История Молдавии: Документы и материалы. – Т. IV: Положение крестьян и общественно–политическое движение в Бессарабии. (1861–1895 гг.) / Сост. И.Г. Будак. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1964.
 51. История Молдавии: Документы и материалы. – Т. V: Крестьянское движение в Молдавии эпохи империализма (1899–1917 гг.)/ Сост.: Ю.Г. Иванов и др.; Под ред.: Я.Г. Гросула (отв. ред.) и др. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1961.
 52. История Молдавской ССР: С древнейших времен до наших дней. /Ред. колл.: В.И. Царанов (отв. ред.) и др.– Кишинев: «Штиинца», 1984.
 53. Історія державної служби в Україні: у 5 т. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; редкол.: С.В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін–т історії НАН України. – Київ: «Ніка–Центр», 2009. – Т. 2.
 54. Історія державної служби в Україні : у 5 т. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; редкол.: С.В. Кульчицький та ін.; упоряд.: Г.В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я. Демченко, Р.Б. Воробей. Голов. упр. держ. служби України; Ін–т історії НАН України. – Київ: «Ніка–Центр», 2009. – Т. 5: Документи і матеріали. Книга 1: 1914–1991.
 55. Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Чернівецька область / АН УРСР. Ін–т історії; Голов. редкол.: П.Т. Тронько (голова) та ін. – Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969.
 56. Історія України та її державності: Навчальний посібник. Видання 3–е, перероблене і доповнене – Львів, 2005.
 57. Історія Української РСР: У 2 т. / АН УРСР. Інститут історії. – Т. 1 – Київ: «Наукова думка», 1967.
 58. Історія Української РСР: У 2 т. / АН УРСР. Інститут історії. – Т. 2. – Київ: «Наукова думка», 1967.
 59. Кантемир Д. Описание Молдавии. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1973.
 60. Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини / АН УРСР. Ін–т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ: «Наукова думка», 1973.
 61. Карпенко Ю.О. Топоніміка східних районів Чернівецької області. – Чернівці, 1965.
 62. Кешко И. О кукурузе. – [Одесса], 1857.
 63. Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1890. – № 22.
 64. Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1891. – № 18.
 65. Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1891. – № 22.
 66. Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1897. – № 4.
 67. Книга пам’яті жертв Голодоморів 1932–1933, 1946–1947 років в Україні. Чернівецька область. – Чернівці: «Зелена Буковина», 2008.
 68. Книга Пам’яті України. Чернівецька область. / Ред. І.П. Фостій та ін. – Чернівці: Видавництво «Прут», 1995. – Т. 2.
 69. Книга Пам’яті України. Чернівецька область. / Ред. І.П. Фостій та ін. – Чернівці: Чернівецьке обласне відділення Пошуково–видавничого агентства «Книга пам’яті України», 1999. – Т.3.
 70. Кодряну К.З. Моим легионерам / Пер. с рум. – Москва, 2008.
 71. Комарницький С.І., Ляпунов Ю.П. З історії комсомолу Північної Буковини (1920–1945 рр.) // Український історичний журнал: Науковий журнал. – Київ: «Наукова думка», 1969. – № 7.
 72. Кондратюк К.К. Голод 1946–1947 рр. в Україні: сучасні інтерпретації істориків // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2010. – Вип. 9.
 73. Кострицкий Д.П. К вопросу о частоте ушных болезней к глухоте в сельском крестьянском населении по данным поголовного осмотра жителей Романкоуцкой волости, Хотинского уезда Бессарабской губ.: Дисс. на степень д–ра мед. Д. П. Кострицкого. – СПб.: Экон. типо–лит., 1896.
 74. Крестьянское движение в России: июнь 1907 – июль 1914. – Москва–Ленинград: «Наука», 1966.
 75. Крикун В.І. Освіта в період румунської окупації в Одесі в 1941–1944 роки // Інтелігенція і влада. Громадсько–політичний науковий збірник. Серія: Історія. – Одеса, 2006. – Вип. 6.
 76. Кричный Б. Из Кишинева (Бессарабская неурядица) // Новое слово. Журнал научно–литературный и политический. – СПБ., 1896. – Кн. 3 (декабрь).
 77. Курдиновский В. Список древнейших церквей Бессарабской губернии // Труды Бессарабского церковно–историко–археологического общества / Под ред. В. Курдиновского. – Кишинев, 1909. – Вып. 1.
 78. Кучерявий О.П. Історія села Гвіздівців: 1812 – 1918 рр. // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 79. Кучерявий О.П. Історія села Гвіздівців: З стародавніх часів до 1812 р. // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 2. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 80. Кучерявий О.П. Історія села Гвіздівців: 1917 р. – сьогодення // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 3. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 81. Кучерявий О.П. Конфлікт селян з орендарем у Гвіздівцях в 1825 році // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 3. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 82. Кучерявий О.П. Про походження назви села Гвіздівці // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 4. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 83. Кучерявий О.П., Мандзяк О.С. Дворянин, поміщик і поет Платон Іванович Бібері // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 3. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 84. Лазарев А.М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос. Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1974.
 85. Левит И.Э. Вступление Румынии в войну против Советского Союза // Крестовый поход на Россию: Сборник статей. — Москва: «Яуза», 2005.
 86. Левит И.Э. Крах политики агрессии диктатуры Антонеску (19.IX.1942–23.VIII.1944). – Кишинев: «Штиинца», 1983.
 87. Левит И.Э. Политика фашистской диктатуры Антонеску на временно оккупированной территории СССР // История СССР. – Москва, 1984. – № 5.
 88. Левит И.Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. Истоки, планы, реализация (1.IX 1939 – 19.XI 1942). – Кишинев: «Штиинца», 1981.
 89. Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні, 1943–1946. – Київ: Ін–т історії України НАН України, 1998.
 90. Мандзяк А.С. Рожденный в Гвоздовцах: Елевферий Михалевич // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 91. Мандзяк А.С. Священно– и церковнослужители Сокирянщины (XIX в. – 1920–е гг.): некоторые данные к историко–биографическому словарю // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 3. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 92. Мандзяк А.С. Список избирателей в Первую Государственную дума Российской империи от Сокирянщины // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 93. Мандзяк А.С. Село Селище в первой половине XVII столетия // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 6. – Мінськ – Новодністровськ, 2012.
 94. Мандзяк А.С., Чорный А.Д. Сокиряны: Новые «старые» открытия // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 6. – Мінськ – Новодністровськ, 2012.
 95. Мандзяк О.С. Відомі діячі Російської імперії, які навідували Сокирянщину // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 96. Мандзяк О.С. Історія Сокирянщини в особах деяких іі власників // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 2. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 97. Мандзяк О.С. Літописна історія Сокирянщины // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 2. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 98. Мандзяк О.С. Стародавні церви Сокирянщини // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 2. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 99. Мандзяк О.С. Кулішівка: Із історії села (XV – XVII століття) // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 6. – Мінськ – Новодністровськ, 2012.
 100. Мандзяк О.С. Коротка хронологія історії села Мендиківці / Олексіївка: XV століття – 1917 рік // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 6. – Мінськ – Новодністровськ, 2012.
 101. Мандзяк О.С., Кучерявий О.П. Церква і духовні особи які служили у Гвіздівцях (XIX ст. – 1919 р.). // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 102. Материалы и исследования по археологии СССР. – № 116. – Москва, 1964.
 103. Михайлуца М. Національно–релігійне питання у Південній Бессарабії напередодні Другої світової війни // Друга світова війна і доля народів України: Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. – Київ, 2005.
 104. Михалевич Е. Былое Бессарабии // Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1903 № 10. С. 263 – 276; № 11. – С. 304 – 314; № 14.– С. 389 – 396; № 15–16; № 19. – С. 457 – 505; № 20. С. 527 – 545.
 105. Михалевич Е. Курковский монастырь // Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1896. – № 7. – С. 217 – 226; № 8. С. 246 – 249; № 9. С. 278 – 290; № 10. С. 311 – 318.
 106. Михалевич Е. Молдовлахийские господари из греков… // Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1883 № 17. – С. 574 – 590; № 19. – С. 653 – 663; № 21 – С. 733 – 745.
 107. Михалевич Е. Сказания молдавских летописцев о происхождении молдован и об основании молдавского княжества // Кишинеские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1898 № 11. – С. 342 – 347; № 12. – С. 380 – 385; № 13. – С. 413 – 420; № 14–15. – С. 458 – 465.
 108. Молдавия в эпоху феодализма. – Т. 1. Славяно–молдавские грамоты. (XV в. – первая четверть XVII в.) / Сост. П.Г. Дмитриев, Д.М. Драгнев, Е.М. Руссев, П.В. Советов. Под ред. д–ра ист. наук, проф. Л.В. Черепнина. – Кишинев: «Штиинца», 1961.
 109. Молдавия в эпоху феодализма. – Т. 5: Славяно–молдавские и молдавские грамоты и записи, 1661–1670 / Сост.: Д.М. Драгнев и др.; под ред. д–ра ист. наук, проф. П.В. Советова. – Кишинев: «Штиинца», 1987.
 110. Молдова в эпоху феодализма. – Т. 6: Молдавские и славяно–молдавские грамоты и записи (1671–1710) / под ред. д–ра ист. наук, проф. П.В. Советова. – Кишинев: «Штиинца», 1992.
 111. Молдова ын епока феудализмулуй – Волумул 7, партя 1: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772–1773 ши 1774 = Переписи населения Молдавии 1772–1773 и 1774 гг. / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П.В. Советов, кандидат ын штиинце историче. – Кишинэу: «Штиинца», 1975.
 112. Молдова ын епока феудализмулуй – Волумул 7, партя 2: Реченсэминтеле популацией Молдовей дин аний 1772–1773 ши 1774 = Переписи населения Молдавии 1772–1773 и 1774 гг. / алкэтуиря, кувынтул ынтродуктив ши коментарииле де П.Г. Дмитриев; суб редакция луй П.В. Советов кандидат ын штиинце историче. – Кишинэу: «Штиинца», 1975.
 113. Молдован Н.Д. Крестьянское движение в Бессарабии в 1929–1933 гг. / Под ред. Я.М. Копанского. – Кишинев: «Штиинца», 1979.
 114. Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма: От древнейших времен до начала XIX в. / Академия наук Молдавской ССР. Институт истории. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1964.
 115. Мохов Н.А. Очерки истории молдавско–русско–украинских связей (с древнейших времен до начала XIX века). – Кишинев: «Штиинца», 1961.
 116. Мохов Н.А. Формирование молдавского народа и образование Молдавского государства. — Кишинёв, 1959.
 117. Мунтян М.П. Борьба крестьян Бессарабии против положения 1834 г // Ученые записки Кишиневского госуниверситета им. В.И. Ленина. – Т.26. – Кишинев, 1957.
 118. Нариси з історії Північної Буковини. – Київ: «Наукова думка», 1980.
 119. Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий. По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. – СПб., 1905.
 120. Начало борьбы с народной нетрезвостью в 5–ом округе Хотинского уезда // Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1914. – № 16.
 121. Несторовский П.А. Бессарабские русины. Историко–этнографический очерк. – Варшава: Типография «Сатурн», 1905.
 122. Несторовский П.А. На севере Бессарабии: Путевые очерки. – Варшава: Изд. авт., 1910.
 123. Никитина Г.Ф. Могильники Черняховской культуры в Северной Буковине и Бессарабии. – Москва: «Наука», 1996.
 124. Отчет Хотинской земской управы. – Хотин, 1913.
 125. Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. – Москва: Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1906.
 126. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Т. IX. Отделение первое. – СПб., 1835.
 127. Праницкий Д. Освящение церкви в с. Непоротове Хотинского уезда // Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1892. – № 10.
 128. Прозоровский А.А. Записки генерал фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского, 1756—1776 / Сост. и коммент.: А.К. Афанасьев, Г.С. Марштупа, Е.С. Самонина, О.И. Самсонова; Вступ. ст.: А.К. Афанасьева. — Москва: Рос. Архив, 2004.
 129. Радянська Буковина. 1940–1945: Документи і матеріали / Партархів Чернівец. обкому КП України. Чернівец. обл. держ. архів; Ред. колегія: В. М. Курило та інші. – Київ: «Наукова думка», 1967.
 130. Реабілітовані історією. Чернівецька область. – Книга перша. – Чернівці: Чернівецьке обласне відділення пошуково–видавничого агентства «Книга Пам’яті України», 2007.
 131. Регистрация земель Бессарабской губернии // Записки Бессарабского областного статистического комитета. / Под общей редакцией А.Н. Егунова. – Том второй. – Кишинев, 1867.
 132. Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 года. – Обработал по официальным данным И.Н. Халиппа // Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. – Том. 3. – Кишинев: Типо–Липография Э. Шлиомовича, 1907.
 133. Румынский произвол в Бессарабии (1918) // Красный архив: Ист. журн. / Гл. архивное управление НКВД СССР. – Москва: Госполитиздат, 1940. – № 4 (101).
 134. Руснак, О. В. Аграрна політика румунського уряду в Північній Буковині та Хотинщині (1918–1926 р.) // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Т. 19. Історичні науки. На пошану академіка В. А. Смолія. – Кам’янець–Подільський, 2009.
 135. Сабадырев И.Л. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу на юге Украины и в Молдавии. (1903–февр. 1917 г.) / Институт истории партии при ЦК КП Молдавии–филиал Института марксизма–ленинизма при ЦК КПСС. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1972.
 136. Сайн–Витгенштейн Е.Н. Дневник,1914–1918. – Париж: YMCA–Press, 1986. (Наше недавнее; Вып.5).
 137. Сандуляк В.П. Наша школа // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 2. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 138. Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – 1956). – Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1956.
 139. Сборник лиц, награжденных орденом Красного Знамени и Почетным Революционным Оружием. – Москва: «Госвоениздат», 1926.
 140. Сецинский Е.И. Семейная жизнь в Подолии в первой половине прошлого века. – Киев: Тип. Г.Т. Корчак–Новицкого, 1891.
 141. Симоненко Р.Г. Вічноживі гілки України: Північна Буковина й Південна Бессарабія. – Київ: Інститут історії України АН України, 1992.
 142. Списки населенных мест Российской империи, составляемые и издаваемые Центральным Статистическим комитетом Министерства внутренних дел. – Т. III: Бессарабская область. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб., 1861.
 143. Списки нижним чинам кавалерам Знака отличия военного ордена Св. Георгия за русско–японскую войну 1904–1905 гг. «Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки пожалованным за русско–японскую войну 1904–1905 гг.» Сост. Д. Бутрым, И. Маркин. М.: 2006. Стр. 1376.
 144. Список корреспондентов департамента земледелия и сельской промышленности за 1888 год // 1888 год в сельскохозяйственном отношении.– Вып. III.: Общий обзор года. – СПб., 1890.
 145. Список ректоров и инспекторов Кишиневской духовной семинарии за время столетнего (с 31 января 1813 г.) существования ее // Кишиневские епархиальные ведомости. – Кишинев, 1911. – № 27.
 146. Список священнослужителей и мирян ставших жертвами массовых репрессий 30–х гг. по Липецкому благочинному округу/ Сост.Богодеев Петр, прот. (Воронежский Епархиальный Вестник. 1992. N 8.).
 147. Столетие присоединения Бессарабии к России: 1812–1912 г.г. / Cост. протоиерей Н.В. Лашков. – Кишинев: Тип. Бессарабского Губернского Правления, 1912.
 148. Стратулат Н.В. Православная Церковь в Молдавии в контексте истории молдавско–румынских межцерковных отношений в XX веке. Диссертация на соискание учёной степени кандидата богословия. – СПб., 2010.
 149. Тадіян В.В. Розвиток початкової освіти в Бессарабії (1918 – 1944 рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 1999.
 150. Тарасенко А.К. Русские поэты XX века. 1900—1955. Библиография. Москва: Советский писатель. 1966.
 151. Тимощук Б.А., Винокур И.С. Памятники Черняховской культуры на Буковине // Материалы и исследования по археологии СССР. – № 116. – Москва: «Наука», 1964.
 152. Тимощук Б.О. Слов’янські гради Північної Буковини. – Ужгород: «Карпати», 1975.
 153. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. – СПБ., 1903.
 154. Указатель Церковно–археологического музея при Киевской духовной академии / Сост. Н.И. Петров. – Второе издание, исправленное и дополненное. – Киев, 1897.
 155. Українські народні казки: Книга 10. Казки Буковини. / Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006.
 156. Фостій І.П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939–1945 рр. – Чернівці: Обласне відділення Пошуково–видавничого агентства «Книга Пам’яті України», 2005.
 157. Халиппа И. Описание архива Г.г. Сенаторов (российских), председательствовавших в диванах княжеств Молдавии и Валахии с 1808 по 1813 гг. (продолжение) // Труды Бессарабской Губернской ученой архивной комиссии. – Кишинев: Типо–Литография Ф.П. Кашевскаго, 1902. – Т.2.
 158. Халиппа И. Сведения о состоянии церквей в Бессарабии в 1812 – 1813 гг. // Труды Бессарабской Губернской ученой архивной комиссии. – Т. III. – Кишинев, 1909.
 159. Холодницький В.Ф. Буковина в умовах повоєнної трагедії // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – Вип. 13: Голод 1946 – 1947 р.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60–річчя трагедії). Матеріали «круглого столу» (22 березня 2007 року) / Голов. ред. В.А. Смолій. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2008.
 160. Хотинское восстание. (Сборник документов и материалов). – Кишинев: «Штиинца», 1976.
 161. Хрущев Н. Воспоминания. Избранные фрагменты / Н. Хрущев – Москва, 1997.
 162. Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення).– Львів, 2006.
 163. Центральний державний архів громадських об’єднань України: Путівник / Автори–упорядники: Б.Іваненко (керівник), О.Бажан, А.Кентій, Н.Маковська, А.Соловйова. – Київ: Державний комітет архівів України, 2001.
 164. Церковные ведомости. – С–Петербург: Синодальная типография, 1895. – № 15.
 165. Церковные ведомости. – С–Петербург: Синодальная типография, 1890. – № 34.
 166. Ципко К.Г. Велика Жовтнева соціалістична революція і боротьба трудящих Буковини за владу Рад та возз’єднання з Радянською Україною / МВО УРСР. Чернівецький державний університет. – Чернівці, 1958.
 167. Члены Государственной думы: (портреты и биографии): Первый созыв, 1906 – 1911 гг.: (сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г.) / сост. М. М. Боиович. – Москва: Издание Товарищества И.Д. Сытина, 1906.
 168. Чорний О.Д. Місто, де сходить сонце. – Чернівці: «Прут», 2010.
 169. Чорний О.Д., Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина – Чернівці: «Прут», 2011.
 170. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус. – Чернівці: «Рута», 1998.
 171. Шевченко О.В. Діяльність Бессарабського земства у поширенні народної освіти в II половині XIX – на початку XX ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ХІV. – Київ: Ін–т історії України НАН України, 2007.
 172. Школьная сеть с кратким обзором состояния начального образования. – Вып. 5: Хотинский уезд. Приложение к докладу Управы о введении всеобщего обучения в Бессарабии ХХХIХ очередной сессии. (Бессарабская Губернская Земская Управа. Школьный стол) – Кишинев: Изд. Бессарабского Губернского Земства, 1907.
 173. Шорников П.М. Сопротивление политике запрета русского языка в годы фашистской оккупации Молдавии (1941 — 1944 гг.) // История СССР. – Москва, 1991. – № 5.
 174. Шоста республіканська ономастична конференція, 4–6 груд. 1990 р.: Тези доповідей і повідомлень / Теоретична та історична ономастика. Літературна ономастика , 1990.
 175. Шундрій М.М. Героїчне минуле моїх бессарабців – 1919 рік // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 1. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 176. Шундрій М.М. Трудармія. Біль на все життя // Сокирянщина: Історико–краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 4. – Мінськ – Новодністровськ, 2011.
 177. Юрченко А.Т. Хотинское восстание: (К истории борьбы крестьян Сев. Бессарабии против австро–венгерских и румынских оккупантов в 1918–1919 гг.). – Киев: Укр. изд. полит. лит–ры, 4–я респ. полигр. ф–ка, 1948.
 178. Anuarul «Socec» al României–Mari: 1924 – 1925. – V. II: Provincia. – Bucuresti: Editura «Socec & Co». Soc. Anon., 1925.
 179. Arbure Z. Dicționar geografic al Basarabiei. – Bucureşti: Atelierele Grafice I.V. Socecu, 1904.
 180. Barbosa O. Dicţionarul artiştilor români contemporani / Octavian Barbosa. – Bucureşti: Editura Meridiane, 1976.
 181. Baţaria N. Raportul Comisiunii parlamentare asupra anchetei făcute în Basarabia. – Bucureşti: Imprimeria Statului, 1921.
 182. Bevziconi Gh. Boerii Kazimir // Din trecutul nostru. – № 17–20. – Chisinau, 1935.
 183. Bezviconi, Gh. G. Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru: Actele Comisiei pentru cercetarea documentelor nobilimii din Basarabia, la 1821. – Vol. 1. – Bucureşti: Fundaţia Regele Carol I, 1940.
 184. Bezviconi, Gh.G. Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru: Actele Comisiei pentru cercetarea documentelor nobilimii din Basarabia, la 1821. – Vol. 2. – Bucureşti: Fundaţia Regele Carol I, 1943.
 185. Bogdan I. Documentele lui Ştefan cel Mare. Vol. 2: Hrisoave şi cărţi domneşti (1493–1503), tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv–conducte, scrisori (1457–1503). – Bucureşti: Atelierele Grafice Socec & Co, 1913.
 186. Buletinul Camerei de Agricultura a judetului Hotin. – 1926 – 1938. – Hotin: Tip. «Landvigher», 1927. – An. 1, Nr. 4. – Mart.
 187. Bulletin de la Societé Astronomique de France. – Paris, 1907.
 188. Carte de la Pologne divisée par Provinces et Palatinats et subdivisée par Districts, Construite d’après quantitè d’Arpentages, d’Observations et de Mesures prises sur les Lieux. Dediée à Son Altesse le Prince Prusse Vindes Joseph Alexandre Jablonowski Palatin De Nowogrod Chevalier des Ordres du St. Esprit, de l’Aigle Blanc et de St. Hubert, Associé á l’Academie Rle des Sciences de Paris par son trés humble et trés obérssant serviteur J. A. B. Rizzi Zannoni de l’Académie Rle des Sciences de Gottingue d’Altorf &c. Geographe de la Marine de France, 1772.
 189. Costăchescu M. Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. Vol. 1: Documente interne: urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri: 1374–1437. – Iaşi: Viaţa Românească, 1931.
 190. Cuza A.C. Ştiinţa antisemitismului // Apãrarea Nationalã. – Bucureşti, 1922. – № 16.
 191. Cuzminschi P. Amintirile unui moşneag basarabean // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Anul I. – Nr. 9.
 192. Die registrierte Wohnbevölker nach Nationalität und Muttersprache / Bezirk Hotin (1930).
 193. Dicţionarul enciclopedic ilustrat «Cartea Românească». – Partea a 2–a: A–J./ Dicţionarul istoric şi geografic universal / de Gh. Adamescu – Bucureşti: Editura «Cartea Românească», 1931.
 194. Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. I: 1384–1448. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975.
 195. Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. Vol. XXII: 1634. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.
 196. Documenta Romaniae Historica. Seria A: Moldova. – Vol. XXIII: 1635 – 1636. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 1996.
 197. Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI. Vol. 4: 1591–1600. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare România, 1952.
 198. Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVII. – Vol. 3: 1611–1615. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare România, 1954.
 199. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII–lea, 1751–1774: cărţi domneşti şi zapise / volum realizat de: Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie. – Chişinău: Civitas, 2004.
 200. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII–lea (1775–1786): cărţi domneşti şi zapise / volum realizat de: Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie. – Chişinău: Civitas, 2005.
 201. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII–lea (1787–1800): cărţi domneşti şi zapise / volum realizat de: Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov. – Chişinău: Civitas, 2008.
 202. Episcopia Hotinului. Date istorice si statistice 1923–1925. – Chisinau, 1925.
 203. Giurgea E. Din trecutul şi prezentul Basarabiei. – București, 1928.
 204. Ghibănescu Gh. Surete şi izvoade (Documente slavo–române). – Vol. II: 1433–1633. – Iaşi: Tipografia Dacia, 1907.
 205. Ghibănescu Gh. Surete şi izvoade. Vol. XI: Documente Basarabene. – Iaşi: Tipografia «Lumina Moldovei», 1922.
 206. Monitorul Oficial al României. Partea a 2–a: Jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, anunţuri ministeriale, judiciare şi administrative (de interes limitat), anunţuri comerciale şi particulare. – Anul 111, № 115. – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 19 mai 1943.
 207. Monitorul Oficial al României. Partea a 2–a: Jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, anunţuri ministeriale, judiciare şi administrative (de interes limitat), anunţuri comerciale şi particulare. – Anul, 112, № 4. – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 5 ianuarie 1944.
 208. Monitorul Oficial al României. Partea 1: Legi, decrete, jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, anunţuri judiciare (de interes general). – Anul 112, № 050. – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 29 februarie 1944.
 209. Nistor I. Problema Ucraineană în lumina istoriei. – Cernăuți: «Glasul Bucovinei», 1934.
 210. Nistor I. Basarabia sub dominaţiunea Românească la 20 de ani de la Unire. – Cernăuți, 1938.
 211. Pamfile T. Ţinutul Hotinului la 1817, cu o harta. – Chişinau: «Glasul Ţării», 1920.
 212. Perovsky–Petrovo–Solovovo, M. A phantasm of the dead conveying information unknown to the percipient. // Journal of the society for psychical research. Vol. 26. – London, 1930.
 213. Rezachevici C. Magnaţii Buczacki–Jazłowiecki şi Moldova În secolele XV – XVI şi ramura necunoscuta a acestora, boierii moldoveni Buceaţchi // Revista de istorie a Moldovei. – Chişinău, 2006. – N 3–4 (67 – 68).
 214. Stoica C. Dicţionar al artiştilor plastici gălăţeni. – Foşcani: «Editura Terra», 2007.
 215. Tablou de regruparea comunelor rurale; Cu un supliment de tablou de municipiile, comunele urbane reşedinţă, nereşedinţă şi suburbane din întreaga ţară. / Ministerul de Interne. Direcţiunea Administraţiunii Locale. – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1931.
 216. Urechia V.A. Istoria românilor: Curs făcut la Facultatea de Litere din Bucureşti. Seria 1800–1830. – Vol. 9. – Bucureşti: Institutul de Arte grafice Carol Göbl, 1896.
 217. Ursu N.A. Ioan Nemişescu autorul primei traduceri româneşti a operei lui Dimitrie Cantemir «Descriptio Moldaviae» // Arhivele Moldovei. – Iaşi, 1996–1997. – № 3–4.
 218. Zotta S. Semi–mileniul unui document de la Alexandru cel Bun şi al satelor Bănila moldovenească şi Igeştii din Bucovina (1428–1928). – Iaşi, 1928.

Інтернет–ресурси

 1. Барчук Т. Моїм односельчанкам… – http://www.dnistrovi–zori.info
 2. Борщевский А. Развитие местного самоуправления в Молдове (с XIV столетия до наших дней) – http://emsu.ru/ml/
 3. Вікіпедія. Вільна енциклопедія – http://uk.wikipedia.org
 4. Деревянные церкви. – http://www.bessarabia.ru/biserica1.htm
 5. Каськів Владислав Володимирович. – http://www.ukrproject.gov.ua
 6. Савченко К. Енергопоїзд № 316. – http://cokyra–city.cv.ua
 7. Сайт «Гвіздівці» – https://gvizdivtsi.org.ua
 8. Сайт «Подільські товтри» – www.tovtry.kp.km.ua
 9. Сайт «Сокирянщина» – http://www.ukrkovcheg.org.ua
 10. Сайт «Територіальні громади Чернівецької області» – http://gromady.cv.ua/sk/
 11. Столока Н. Моє село – для мене ти єдине… – http://www.dnistrovi–zori.info
 12. Стрілець С. Музей – жива історія села – http://octkeum.narod.ru
 13. Таки В. Историческая память и конструирование региона после присоединения к империи: особая форма правления в Бессарабии в 1812–1828 гг. // ee–history.alfamoon.com/
 14. Gvăzdăuţi – http://ro.wikipedia.org/wiki/Gvăzdăuţi,_Secureni

Місцева періодика

 1. Андрійчук К. Повільними темпами // Колгоспне життя. Газета Сокирянського районного комітету КПУ та районної Ради депутатів трудящих. – Сокиряни, 08.02.1962. – № 17 (1994).
 2. В колгоспах нашого району вироблено (за січень, лютий і березень 1965 року // Дністрові зорі. Газета Сокирянського районного комітету КПУ та районної Ради депутатів трудящих. – Сокиряни, 07.04.1965. – № 2 (2035).
 3. Гафінчук В., Вітрова Л. «Буковинка» в спогадах моїх // Буковинське віче. – Чернівці, 2008, 11 липня.
 4. З високою нагородою // Дністрові зорі. Газета Сокирянського районного комітету КПУ та районної Ради депутатів трудящих. – Сокиряни, 29.01.1977. – № 13 (3768).
 5. Зведення про хід весняного сіву по району на 5 травня 1945 року // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 06.05.1945.
 6. Зведення про хід весняного сіву по району на 5 травня 1945 року // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 09.05.1945.
 7. Зведення про хід хлібозаготівлі по району на 7 вересня 1945 р. // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 09.09.1945.
 8. Зведення райінспектури державної статистики про вихід молодняка великої рогатої худоби, свиней та овець в колгоспах району станом з 1 січня 1961 року по 1 січня 1962 року // Колгоспне життя. Газета Сокирянського районного комітету КПУ та районної Ради депутатів трудящих. – Сокиряни, 16.01.1962. – № 7 (1984).
 9. Зведення райінспектури державної статистики про виробництво молока, м’яса в забійній вазі та одержання яєць в колгоспах району станом на 1 квітня 1962 р. // Колгоспне життя. Газета Сокирянського районного комітету КПУ та районної Ради депутатів трудящих. – Сокиряни, 10.04.1962. – № 43 (2020).
 10. Михайлевська М., вчителька Гвіздовецької середньої школи. Перспективи кабінетної системи // Дністрові зорі. Газета Сокирянського районного комітету КПУ та районної Ради депутатів трудящих. – Сокиряни, 20.01.1977. – № 9.
 11. Обов’язкова постанова «Про санітарне оздоровлення Сокирянського району та райцентру містечка Сокиряни» // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 29.03.1945.
 12. Олексієнко К. Вивчаймо трактор // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 11.02.1945.
 13. Піднімемо на високий рівень сільське господарство району // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 07.01.1945. – № 2(9).
 14. Постанова Сокирянського Райвиконкому і Райкому КП(б)У від 1 червня 1945 року «Про хід прополки зернових і технічних культур» // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 07.06. 1945.
 15. Радіонов О., завідуючий райфінвідділом. До 1 вересня внести на сто процентів сільгоспподаток по району // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 09.08.1945.
 16. Розширення господарських і культурних підприємств району // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 18.01.1945.
 17. Скрипчук Г., зав. Сокирянського райземвідділу. Добитися високих врожаїв цукрового буряка // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 1945. – № 39(45).
 18. Сосман М., старший податковий інспектор. Вчасно сплатити сільськогосподарський податок // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 09.08.1945.
 19. Уральський А. На районних партійних зборах // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 30.08.1945.
 20. Худоба для колгоспів // Оновлене життя. Газета Сокирянського райкому КП(б)У та райвиконкому. – Сокиряни, 08.07.1945.
 21. Шеремета П., бухгалтер колгоспу імені Котовського. Обсадимо ставки // Дністрові зорі. Газета Сокирянського районного комітету КПУ та районної Ради депутатів трудящих. – Сокиряни, 07.04.1965. – № 2 (2035).

Архівні джерела

 1. Ведомость о Свято–Дмитриевской церкви с. Гвоздоуць 5 округа Хотинского уезда за 1896 год. // Формулярные ведомости о церквах Хотинского уезда Кишиневской епархии за 1896 год. – ЧОДА.
 2. Виробничий план колгоспу ім. «1 Травня» на 1949 р. – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54, оп. 1, спр. 3, арк. 1–8 .
 3. Дело о вводе во владение помещицу Самсон Екатерину вотчиной Гвоздоуцами (19.05.1867–21.07.1867.) – ЧОДА, ф. 117 (Хотинский уездный суд 1815–1869), оп. 1, д. № 2597.
 4. Дело о вводе во владение помещицу Сумарокову частями земли на девять вотчин. 10.04.1833–10.05.1834. – ЧОДА, ф. 117, оп. 1, спр. 569.
 5. Дело о выдаче жителям справок о политической благонадежности и имущественном положении (28.01.1931–23.08.1931). – ЧОДА, ф. 41, оп. 1 (Примария села Гвоздоуць, 1931 г.), д. № 1.
 6. Дело о засвидетельствовании мировой записи заключенной между дворянами Строеско Янко и сестрой его Строеско Софией с титулярным советником Лисовским о частях земли доставшимся им по наследству от умершей помещицы Сумароковой Марии (23.06.1851–28.06.1851). – ЧОДА, ф. 177. оп. 1., № 1202.
 7. Дело о захвате части земли из вотчины Клокушна монастыря Голия помещиком смежной вотчины Гвоздоуц, Томулец Сандулакием (11.05.1823–26.08.1840). – ЧОДА, ф. 177. оп. 1., № 238.
 8. Дело по жалобе дворянина Шиманского на Хотинский земский суд за распоряжение взыскания с него 1300 рублей на удовлетворение поручика Когановского по безденежному обязательству, выданного жалобщиком последнему в обеспечение формального разбирательства в содержании посессии вотчины Гвоздоуцы (12.08.1854–23.06.1859). – ЧОДА, ф. 117 (Хотинский уездный суд 1815–1869), оп. 1, д. № 1428.
 9. Дело по жалобе жителей с. Гвоздауц на посессора сербского воеводу Янку Поповича за чинимые им притеснения и побои (19.11.1825–30.04.1830) – ЧОДА, ф. 117, о. 1, № 292.
 10. Дело по жалобе жителей с. Еноуц на посессора сербского воеводу Янку Поповича за чинимые им притеснения и побои» (26.02.1821–19.05.1825) – ЧОДА, ф. 117, о. 1, № 131.
 11. Дело по иску дворянина Сандулакия Георгия к Немишеско о выделе земли во владение в части вотчины Гвоздоуц (09.10.1845–18.11.1854). – ЧОДА, ф. 177. оп. 1., № 909.
 12. Дело по иску поверенного помещицы Сумароковой титулярного советника Лисовского Льва к помещику с. Гвоздоуць Томульцу Сандулашко за незаконное владение им вотчиной Гвоздоуцы (08.05.1834–25.09.1852). – ЧОДА, ф. 177. оп. 1., № 614.
 13. Дело по иску помещика Феодосия Сандула к жителям с. Гвоздоуц и Романкоуц об отобрании у него части земли из вотчины Сербичаны . – ЧОДА, фонд 117, оп. 1, од. зб. 200.
 14. Дело по иску помещицы Сумароковой к помещику Немишеску о вотчине Гвоздоуцы (24.10.1852–15.04.1855). – ЧОДА, ф. 177. оп. 1., № 1292.
 15. Дело по иску титулярного советника Лисовского Льва к помещику Немишеско Дмитрию о вотчине Гвоздоуцы (10.08.1848–23.08.1851). – ЧОДА, ф. 177. оп. 1., № 1079.
 16. Дело по прошению поверенного помещицы Самсон Екатерины дворянина Бибери Ивана о командировании землемера для выяснения количества земли, купленной Самсон у Руссо. (23.09.1857 – 03.10.1857). – ЧОДА, ф. 117 (Хотинский уездный суд 1815–1869), оп. 1, д. № 1650.
 17. Дело по рассмотрению тяжбы надворного советника Санду Феодосия с владельцем имения Гвоздовцы из–за принадлежности имения (2.10.1826). – ЧОДА, ф. 177. оп. 4., № 56.
 18. Дело по рассмотрению жалобы жителей селений Шебутинцев, Кормана, Романкоуц и Карлыкова на помещика Россети Баланеску за крайнее угнетение и принуждение к непосильным работам (25.11.1822–03.02.1824). – ЧОДА, ф. 117 (Хотинский уездный суд 1815–1869), оп. 1, д. № 152.
 19. Документы, предоставленные поверенным помещицы Сумароковой и ее наследников титулярным советником Лисовским к делу по иску к помещику Юрашко о владении вотчиной Гвоздоуцы. – ЧОДА, ф. 177. оп. 1., № 1008.
 20. Записи авторів. – Архів авторів.
 21. Звіт радгоспу ім. Котовського за 1986 р., від 17.02.1987 р. – Архів авторів.
 22. Исповедные росписи о людях Православного Исповедания бывших и не бывших у святого причастия за 1821–го по 1852–й годов Хотинского уезда селения Гвоздоуцъ по Архангело–Михайловской церкви.
 23. Історична довідка Гвоздівецької сільської ради депутатів трудящихся Сокирянського району Чернівецької області. – Архівний відділ Сокирянської РДА.
 24. Книга наказів Сокирянського районного відділу культпросвітроботи 1951–1953 рр. Накази № 106 від 26.12.1951 р.; № 50 від 10.08.1953 р.; № 84 від 30.09.1953 р.; № 86 від 19.11.1953 р.; № 109 від 5.08.1957 р. – Архівний відділ Сокирянської РДА.
 25. Книга наказів Сокирянського районного відділу культпросвітроботи 1951–1953 рр. Накази № 15 від 29.03.1953 р.; № 53 від 19.03.1957 р. – Архівний відділ Сокирянської РДА.
 26. Материалы обследования состояния Гвоздауцкого одноклассного народного училища (ведомости, протоколы, списки) (1911 – 1912 гг.). – ЧОДА, ф. 219, о. № 1.
 27. Метрические книги Свято–Дмитриевской церкви с. Гваздауцы Хотинского уезда 1917–1921 г. – ЧОДА, ф. 1245, оп. 11, спр. 46, арк. 84–зв. – 86.
 28. О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами. Бессарабская губернии (1870–1895). Самсон Е.Е. с. Гвоздоуц, Хотинского уезда Бессарабской губернии (25.06.1882–29.10.1882) – РГИА (Российский государственный исторический архив), ф. 577 (Главное выкупное учреждение МФ), оп. 2., д. 726.
 29. О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами. Бессарабская губернии (1870–1895). Бибери Е.И., А.И., А.И., П.И., А.П., с. Ружницы, Сорокского уезда Бессарабской губернии (15.10.1887–07.03.1888). – РГИА, Ф. 577 Оп. 2 Д. 448.
 30. Обзор Секурянской волости за 1886–1890 годы (статистичне зведення). – Власний архів авторів.
 31. Передмова до описів справ Гвіздовецької сільської ради народних депутатів. – Архівний відділ Сокирянської РДА.
 32. Політінформація про підсумки виборів у Верховні Ради СРСР і УРСР по Секурянському району 12 січня 1941 р. – Архів авторів.
 33. Постанова ЦК ВКП (б) і РНК СРСР «Про заходи охорони суспільних земель колгоспів від розбазарювання» від 27.05.1939 року.
 34. Похозяйственная книга Гвоздоуцкого сельсовета на 1944–1946 г. (№ 1–118). – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 15, оп. 2, спр. 1.
 35. Похозяйственная книга Гвоздоуцкого сельсовета на 1944–1946 г. (№ 119–340). – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 15, оп. 2, спр. 2.
 36. Примария села Гвоздоуць, 1931. – ЧОДА, ф. 41, о. № 1.
 37. Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників за 1947 р. ім. «1 Травня» (28.08.1947–23.10.1947). – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54, оп. 1, спр. 1, арк. 1–50.
 38. Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників за 1949 р. ім. «1 Травня». – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54, оп. 1, спр. 1, арк. 1–32.
 39. Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників за 1950 р. – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54, оп. 1, спр. 15, арк. 1–24.
 40. Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників за 1957 р. ім. Котовського. – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54, оп. 1, спр. 82, арк. 1–61.
 41. Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників за 1958 р. ім. Котовського. – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54, оп. 1, спр. 96, арк. 1–49.
 42. Розписні (мирські) вироки про казенні, земські, мирські збори сільських господарств Секурянської волості за 1898 рік. – ЧОДА, фонд 366, оп. 1, од. 3.
 43. Сведения о Гвоздоуцком народном училище за 1910 год. – ЧОДА.
 44. Списки ратників, які призвані до армії в 1914 році, і склад їх сімей. Грудень 1915 р. – Архівний відділ Сокирянської РДА.
 45. Список лиц, имеющих право быть избранными в Члены Государственного Совета от Бессарабского Земского Собрания, на основании 2 ст. Правил, прилож. к ст. 12 (прим) Учрежд. Госуд. Совета, изд. 1906 года. – Архів авторів.
 46. Справа з нагляду за управлінням майном помістя, що належить поміщику Бібері Платону в комуні Гваздауци. 1920–1921. – ЧОДА ф. 854, оп. 1, од. 29.
 47. ЦАМО РФ (Центральный архив Министерства обороны Российской федерации)
 48. ЧОДА, ф. Р–2585, оп. 2, спр. 12, л. 40.
 49. ЧОДА, ф. 993, оп. 1, спр. 4, л. 40.
 50. ЧОДА, ф. 42, оп. 2, арк. 157.
 51. Протоколи засідань загальних зборів і правління колгоспу ім. Котовського за 1953 р. – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54.
 52. Протоколи засідань загальних зборів і правління колгоспу ім. Котовського за 1955 р. – Архівний відділ Сокирянської РДА, ф. 54.

Додаткові джерела

 1. Два життя: Про минуле і сучасне Буковини. Збірник матеріалів / Ред. колегія: В. М. Курило, канд. іст. наук (голова) та інші]. – Ужгород: «Карпати», 1969.
 2. Кожолянко Г. Хотинщина и Хотинская крепость в войнах второй половины XVIII – начала XIX в. // Русин. Международный исторический журнал. – Кишинев: Общественная ассоциация «Русь», 2012. – № 1 (27).
 3. Кожолянко А. Торгово–экономическое развитие Северной Бессарабии – Хотинщины в конце XVIII – начале XIX в. // Русин. Международный исторический журнал. – Кишинев: Общественная ассоциация «Русь», 2012. – № 2 (28).
 4. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г./ под ред. Н.А. Тройницкого. – Т. III: Бессарабская губерния. – Санкт–Петербург: Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1905.
 5. Піддубний І. Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України про події 1918–1919 рр. у Хотинському повіті // Історична панорама. Збірник наукових статей ЧНУ. – Вип. 7. – Чернівці: «Рута», 2008.
 6. Строительство социалистической культуры в Молдавии, 1917–1960 гг. / С.К. Брысякин, З.М. Иванова, А.П. Лисовина; гл.ред.: Д.И. Антонюк. – Кишинев: «Штиинца», 1987.
 7. Brişcă A. Raporturi de granita sovieto–romane, noiembrie 1918–iunie 1941 // Arhivele totalitarismului: revista Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. – Bucureşti, 1996. – V. 10. – № 1.
 8. Chirtoagă I., Palii M. O nouă sursă pentru elucidarea evoluţiei populaţiei din Basarabia în sec. al XIX–lea // Revistă de istoria a Moldovei. – Chişinau, 2004, № 3 (59).
 9. Colesnic I. Sfatul Ţării: Enciclopedie. – Chişinău: Casa Cărţii «Mitropolit Petru Movilă», 1998.
 10. Poştarencu D. Date biografice referitoare la familia Petrino // Basarabia. – Chişinau, 2002.
 11. Remmel Franz. Nackte Füsse auf steinigen Strassen. Zur Leidensgeschichte der rumänischen Roma. – Braşov: Editura Aldus, 2003.
 12. Tomuleţ V. Basarabia în epoca modernă (1812–1918) (Instituţii, regulamente, termeni). Vol. 1. – Chişinau: CEP USM, 2012. – P. 121.

Респонденти

 1. Багрій Федір Григорович
 2. Бойко Іван Афанасійович
 3. Бойко Іван Васильович
 4. Бучко Володимир Михайлович
 5. Бучко Таїсія Михайлівна
 6. Гандзій Василь Васильович
 7. Гангал Василь Ілліч
 8. Гангал Ніна Григорівна
 9. Гангал Сергій Борисович
 10. Гафінчук Валентина Іванівна
 11. Грушецький Микола Петрович,
 12. Кучерявий Василь Олександрович,
 13. Кучерявий Михайло Порфирович (Парфенійович)
 14. Кучерявий Петро Порфирович (Парфенійович)
 15. Кучерявий Порфирій (Парфеній) Філипович
 16. Мафтуляк Михайло Васильович
 17. Попеза Василь Федорович
 18. Чорний Олександр Дмитрович
 19. Шундрій Михайло Михайлович

Мітки: , , , ,

Залишити коментар